Obchodné podmienky

spoločnosti HAPPY TRADE spol. s r.o., so sídlom Ul. M. M. Hodžu 10, 960 01 Zvolen
prevádzkujúcej internetový obchod www.dnasensor.sk
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 7642/S
IČO: 36 053 481, DIČ: 2020070206, IČ DPH: SK2020070206
č. účtu:SK3809000000005073967178
tel./fax: 045 / 53 22 400, e-mail: info@dnasensor.sk

Kontaktné údaje predávajúceho:

HAPPY TRADE spol. s r.o.,
so sídlom Ul. M. M. Hodžu 10, 960 01 Zvolen
IČO: 36 053 481
zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 7642/S
tel./fax: 45/ 53 22 400
email: info@dnasensor.sk
web stránka: www.dnasensor.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71; fax. č.: 048/412 46 93
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

I.
Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“ alebo aj „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru uvedeného na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Predávajúcim sa rozumie spoločnosť HAPPY TRADE spol. s r.o., so sídlom Ul. M. M. Hodžu 10, 960 01 Zvolen, IČO: 36 053 481, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 7642/S (ďalej aj ,strong>„spoločnosť“ alebo aj „predávajúci“)
 3. Kupujúcim sa v zmysle tejto často obchodných podmienok rozumie fyzická osoba – spotrebiteľ.
 4. Spotrebiteľom sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej aj „kupujúci“ alebo aj „spotrebiteľ“).
 5. Predávajúci a kupujúci sa účely týchto VOP ďalej spolu označujú aj ako „zmluvné strany“.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP sa budú pre zmluvné strany záväzné a budú sa vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté najmä pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy a reklamácií tovaru, služby.
 7. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej sú ustanovenia odlišné od týchto VOP, budú ustanovenia zmluvy uprednostnené pred týmito VOP.
 8. Predmetom kúpnej zmluvy je:
  1. set na odobratie vzorky DNA
  2. laboratórne vyhodnotenie vzoriek DNA
  3. výsledky analýzy DNA
 9. Na účely týchto obchodných podmienok sa predmet kúpnej zmluvy určený v ods. 8 písm. a) až c) tohto článku VOP označuje ďalej spolu aj ako „tovar“.

II.
Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci zasiela predávajúcemu návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej aj „objednávka“) tým, že vyplní a odošle objednávkový formulár prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, t.j. prostredníctvom www.dnasensor.sk (ďalej aj „webová stránka internetového obchodu predávajúceho“ alebo aj „webová stránka predávajúceho“).
 2. Objednávkou na účely tejto zmluvy sa rozumie aj telefonická, písomná, faxová alebo emailová objednávka kupujúceho.
 3. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom doručenia potvrdenia predávajúceho objednávky kupujúcemu, a to prostredníctvom emailu (ďalej aj „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácií tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy. Ďalej obsahuje údaj o cene tovaru a/alebo služby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaj o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o adrese, kde má kupujúci odoslať vzorky DNA na ich analýzu, údaje o spôsobe vyhodnotenia testov DNA a spôsobe doručenia ich výsledkov, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie potrebné údaje.
 4. V prípade, že sa kupujúci rozhodne stornovať objednávku ešte pred jej potvrdením, je povinný bezodkladne o tom informovať predávajúceho, a to formou žiadosti o zrušenie objednávky,
  zaslanej na email predávajúceho uvedený v úvode týchto obchodných podmienok.
 5. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný tovar dodať kupujúcemu v lehote určenej v kúpnej zmluve, resp. určenej týmito obchodnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu.

III.
Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci je povinný:
  1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote,
  2. zabaliť, resp. vybaviť tovar na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a na ochranu,
  3. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal právne predpisy SR,
  4. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovar v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady určené právnymi predpismi SR (napr. záručný list, návod v slovenskom jazyku, daňový doklad…),
  5. odoslať kupujúcemu výsledky DNA testov emailom.
 2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy.

IV.
Práva a povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
 2. Kupujúci je povinný:
  1. prevziať objednaný a dodaný tovar,
  2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
  3. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojim podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,
  4. odoslať vzorky DNA na ich analýzu na adresu určenú predávajúcim.
 3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

V.
Dodacie podmienky

 1. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na webovej stránke internetového obchodu predávajúceho.
 2. Ak sa zmluvné strany v kúpnej zmluve nedohodnú inak, je predávajúci povinný dodať tovar bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.
 3. Kupujúci je povinný odoslať predávajúcemu vzorky DNA na analýzu v lehote, spôsobom a na adresu uvedenú predávajúcim v akceptácií objednávky.
 4. Výsledky analýzy DNA predávajúci doručí kupujúcemu cestou elektronickej pošty na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho bezodkladne po ich vyhotovení, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich vyhotovenia.
 5. Výsledky analýzy DNA sa považujú za doručené ich odoslaním na emailovú adresu kupujúceho.
 6. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar kupujúcemu v lehote podľa odseku 3 a 4 tohto článku VOP, kupujúci ho vyzve, aby dodal tovar v ním poskytnutej primeranej lehote. Ak
  predávajúci nedodá tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 7. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.
 8. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste a čase dohodnutom predávajúcim, resp. treťou osobou poverenou doručením tovaru (napr. kuriér, zmluvný prepravca) a kupujúcim v kúpnej
  zmluve, resp. iným spôsobom.
 9. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu, resp. inej osobe splnomocnenej na prevzatie tovaru.
 10. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku – tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti predávajúceho, resp. osoby poverenej doručením tovaru. V prípade zistenia existencie vady tovaru, je kupujúci oprávnený tovar z dôvodu vady neprevziať, alebo prevziať tovar s vadou. O tejto skutočnosti musí predávajúci, resp. osoba poverená doručením tovaru vyhotoviť záznam. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru znáša predávajúci.
 11. Nahlásenie oneskorenia dodania tovaru alebo nekompletnosti tovaru podáva kupujúci predávajúcemu na email uvedený v úvode týchto obchodných podmienok alebo priamo osobe poverenej doručením tovaru, najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dodaní tovaru. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.
 12. Daňový doklad (faktúra) a záručný list sú dodané spolu s tovarom.

VI.
Cenové podmienky

 1. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácií objednávky (ďalej aj „kúpna cena“).
 2. Cena je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien.
 3. Súčasťou kúpnej ceny nie je poradenská činnosť, náklady na doručenie tovaru, ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena za poradenskú činnosť, náklady na doručenie tovaru a iné náklady budú ku kúpnej cene pripočítane v zmysle platného cenníka, pričom výška tejto ceny bude uvedená v akceptácií objednávky.
 4. Zvýhodnené (akciové) ceny sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. „akcia“). Platnosť zvýhodnených cien trvá počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.
 5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru platobnou kartou, pokiaľ si túto možnosť zaplatenia kúpnej ceny zvolí pri vypĺňaní objednávky na webovej stránke internetového obchodu predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácií objednávky, v úvode týchto obchodných podmienok alebo na internetovej stránke predávajúceho, v čase pred prevzatím tovaru a na základe faktúry vystavenej predávajúcim.
 6. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 7. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr pri prevzatí tovaru.
 8. Ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, resp. v určitej lehote po
  dodaní tovaru, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.
 9. V prípade, ak kupujúci požaduje zaslanie tovaru do zahraničia, predávajúci dohodne platobné a dodacie podmienky s kupujúcim individuálne.

VII.
Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru na dohodnutom mieste.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo osoba splnomocnená kupujúcim na prevzatie tovaru prevezme tovar od predávajúceho alebo osoby poverenej doručením tovaru, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

VIII.
Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

 1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
 5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke webového sídla elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
 7. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
 8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda článok VII. týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke webového sídla elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.
 9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na webovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 10. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci,
  vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni, resp. sídle predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne, sídla predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo na reklamáciu (ďalej len „oznámenie o uplatnení reklamácie”).
 12. Kupujúci je povinný v oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.
 13. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
  1. doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
  2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe,
  3. doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie.
 14. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme emailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú ust. § 622 Občianskeho zákonníka a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 18. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 19. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo s lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 20. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
  1. ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
  2. ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
  3. ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
  4. ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  5. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
  6. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  7. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
  8. ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
  9. ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 21. Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bezodkladne neoznámil zástupcovi predávajúceho v súlade s týmito VOP, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.
 22. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  1. odovzdaním opraveného tovaru,
  2. výmenou tovaru,
  3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
  4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
  6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 23. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby.
 24. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.
 25. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Zasielané produkty športovej výživy, potraviny v darčekových košoch a krmivá pre zvieratá majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby, v prípade kratšej exspiračnej doby kontaktuje predávajúci kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom a zásielka je odoslaná iba so súhlasom kupujúceho.
 26. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 27. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
 28. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
  1. predávajúci zabezpečí odstránenie vady,
  2. predávajúci vadný tovar vymení.
 29. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.
 30. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
  1. výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov,
  2. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.
 31. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurčí, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov.
 32. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru.
 33. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.
 34. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
 35. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

IX.
Ochrana osobných údajov

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci právnická osoba, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla spoločnosti vrátane PSČ, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a emailovú adresu.
 3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti „prihlásenie“.
 4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
 5. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných podmienkach.
 7. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných podmienkach bude získavať osobné údaje vždy osobitne na základe súhlasu kupujúceho a zároveň zabezpečí, aby sa tieto osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané za účelom plnenia kúpnej zmluvy.
 8. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 9. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
 10. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov.
 11. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám s ktorými spolupráca je nevyhnutná na splnenie predmetu kúpnej zmluvy, a to prepravcom tovaru a laboratóriu, ktoré bude vyhotovovať vzorky DNA.

X.
Odstúpenie od zmluvy

 1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru
  dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
 2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.
 4. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 5. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára. Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy je verejne prístupný tu.
 6. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/ alebo poštovú adresu kupujúceho.
 8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.
 11. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 12. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a
  funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 13. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.
 14. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:
  1. hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške,
  2. náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.
 15. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
  1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  2. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 17. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a kupujúci bol emailom upovedomený o odoslaní vzorky DNA do laboratória.

XI.
Alternatívne riešenie sporov

 1. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení sporov (ďalej aj „zákon o alternatívnom riešení sporov“), ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.
 2. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je v zmysle zákona o alternatívnom riešení sporov Slovenská obchodná inšpekcia.
 3. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 4. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len “návrh”) Slovenskej obchodnej inšpekcii, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo
  alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej doručenia.
 5. Predávajúci a kupujúci, sú povinní poskytnúť súčinnosť Slovenskej obchodnej inšpekcii pri alternatívnom riešení sporu. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša predávajúci a kupujúci samostatne bez možnosti ich náhrady.
 6. Ďalšie práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, pri alternatívnom riešení sporu, sa spravujú ustanoveniami zákona o alternatívnom riešení sporov.

XII.
Kódex správania

 1. Strategickým zámerom spoločnosti je prostredníctvom DNA testov umožniť našim zákazníkom prevenciu a efektívnejšiu liečbu dedičných ochorení, ako aj vygenerovať individuálne
  najvhodnejšie chudnutie a stravovanie tak, aby boli naši zákazníci zdraví a šťastní ľudia 21. storočia.
 2. Uvedomujúc si zodpovednosť našej spoločnosti ako prvého a jediného poskytovateľa DNA testov sa naša spoločnosť zaväzuje:
  1. zamerať sa na zákazníka za účelom dosiahnutia, aby sa značka HAPPY TRADE spol. s r.o. stala nielen prvou známou, ale aj obľúbenou a vyhľadávanou značkou v oblasti analýzy DNA na účely zlepšovania celkového zdravia a vitality,
  2. zabezpečovať a presadzovať všetky povinnosti vyplývajúce z právnych a iných požiadaviek.

XIII.
Záverečné ustanovenia

 1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme emailu. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 3. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 4. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zák. č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zák. č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 5. Súčasťou týchto obchodných podmienok je reklamačný poriadok.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP jednostranne zmeniť, pričom text úplného znenia platných VOP je povinný zverejniť na webovej stránke www.dnasensor.sk.
 7. Tieto VOP sú platné a účinné od 1. augusta 2016.